Termovizní měření (Termografie)


Termografie je obor, který se zabývá analýzou rozložení teplotního pole na povrchu tělesa a to bezkontaktním způsobem.
Termovizního měření je možno využít v mnoha oborech např.
 • Stavebnictví – zjištění skutečných tepelně – technických vlastností budov
 • Průmysl – zjišťování tepelných ztrát, diagnostika možných poruch a havárií ve výrobě
 • Energetika – diagnostika možných závad elektrozařízení a rozvodů


Analýza pomocí termokamery je rychlá a efektivní metoda, jak lze odhalit možné nedostatky, případně vady staveb. Využití termovizního měření je velice široké:

 • Diagnostika míst tepelných ztrát budov jako podklad pro projekt zateplení
 • Kontrola kvality provedení stavebních prací před převzetím stavby z hlediska možného výskytu tepelných mostů v konstrukcích
 • Určení kritických míst pro možný výskyt plísní
 • Kontrola kvality těsnosti oken a dveří
 • Vyhledání prasklin v plášti budovy – zatékání do střech, poškození izolací sklepů
 • Vyhledávání uložení vodovodního potrubí v konstrukci
 • Kontrola bezpečnosti elektroinstalací (rozvaděče, vedení)
 • Vyhledání závad podlahového vytápění, lokalizace místa úniku topné kapaliny
 • Vyhledání poškození či zeslabení komínových těles – protipožární prevence
 • Kontrola soustav klimatizace a vzduchotechniky

Orientační cena termovizního měření:
Rodinný dům 2500,- až 3000,-
Bytový nebo panelový dům 4600,-
Cenovou nabídku upřesníme dle požadovaného rozsahu diagnostických prací.
Po měření je vypracován protokol dle evropské normy ČSN EN 13187.
Opakované měření či kontrola po nápravě se slevou 50% na snímkování.

Primárním využitím termografie je identifikace elektrických a mechanických anomálií. Použití termografie v průmyslu nachází uplatnění především v oblasti diagnostiky výrobních strojů, linek a soustav. Preventivní kontrolou lze včas detekovat místo vznikající poruchy. Včasné zjištění umožňuje přijmout opatření, které zabrání havárii a tím zvýšeným nákladům na opravu ale i nákladům spojeným s výpadkem výroby.

Využití termovizního měření je velice široké:
 • Výrobní procesy - pomocí termovizní diagnostiky lze u jednotlivých zařízení na základě aktuální teploty nepřímo určit míru opotřebení či namáhání a tím pravděpodobnost výskytu poruchy.
 • Tepelné soustavy a parovody – včasnou lokalizací a nápravou závady dosáhneme maximální účinnosti celé soustavy. Termokamerou jsme schopni přesně analyzovat rozložení teploty na plášti tepelných zdrojů.
 • Rozvodny a rozvaděče – pro zajištění správné funkčnosti technologického procesu jehož součástí jsou rozvody elektrické energie je vhodná termovizní kontrola. Jedná se o nejrychlejší metodou, jak bez nutnosti odstavení výroby identifikovat kritická místa.

Cenovou nabídku upřesníme dle požadovaného rozsahu diagnostických prací.

Oblast energetiky je oblast, kde termovizní měření najde uplatnění. Největší výhoda spočívá v možnosti provádět měření elektrických zařízení a rozvodů během provozu. Měřením je možno odhalit i malé odchylky od bezporuchového stavu a tím předejít pozdějším nákladným opravám.

 • Transformátory a měniče
 • Elektrorozvodné sítě
 • Fotovoltaické systémy – termovizním měřením je možné odhalit riziková místa z hlediska výkonu celého systému, životnosti jednotlivých komponent a bezpečnosti provozu. Vadné sektory na fotovoltaických panelech se vyznačují zahříváním a místo výroby dokonce elektrickou energii spotřebovávají. Termovizní diagnostika je ideálním řešením rychlé, spolehlivé a levné diagnostiky závad bez nutnosti zařízení odpojovat či omezovat výkon při měření. Zároveň je možné detekovat závady s předstihem a řešit opravy v rámci pravidelných, nebo mimořádných odstávek najednou, což má za následek výrazné snížení nákladů na údržbu i celkový provoz.

Cenovou nabídku upřesníme dle požadovaného rozsahu diagnostických prací.