Systém ISCC

ISCC je systém, který byl schválen německým úřadem BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung) jako první systém certifikace trvale udržitelné biomasy a biopaliv. Cílem systému ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) je doložení úspor produkce skleníkových plynů v celém výrobním a produkčním řetězci biokapalin a bioplynů oproti fosilním palivům a stanovit úspory emisí skleníkových plynů dle kritérií udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny (Směrnice Evropského parlamanetu a rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů ze dne 23.dubna 2009). Certifikace dle systému ISCC se týká prakticky všech článků dodavatelsko-výrobního řetězce biopaliv. Zajištění shody s těmito kritérii musí být potvrzeno certifikačním orgánem s příslušnou akreditací a autorizací.

Hlavní etapy při procesu přípravy
 • Analýza výchozího stavu
 • Zaškolení vedení společnosti a manažera ISCC
 • Zpracování kompletní dokumentace
 • Školení zaměstnanců
 • Interní audit
 • Vyhodnocení shody s kritérii udržitelnosti
 • Certifikace


Hlavní přínosy systému ISCC
 • Zajištění shody s legislativními požadavky
 • Ověření kritérií udržitelnosti pěstování biomasy
 • GHG savings: biofuels and bio-liquids must yield a GHG emission savings of at least 35%. Ověření úspory emisí skleníkových plynů kde úspora emisí skleníkových plynů biopaliv a bio-kapalin musí činit nejméně 35%
 • Traceability and mass balanoproti emisím skleníkových plynů vznikajících v celém životním cyklu alternativního fosilního paliva
 • zajištěna sledovatelnost a hmotnostní bilance
 • potvrzení, že zaměstnanci, kteří se podílejí na výrobě, pěstování, skladování a dopravě pracují v souladu s pracovními a sociálními podmínkami obvyklými v Evropské unii a České republice
 • Předpoklad pro Váš vstup na trh


Od 1.1.2011 platí na veškeré komodity a produkty, které se mohou používat pro zpracování do biopaliv a biokapalin.